Wie zijn wij?

Inter Amicos is het oudste Dordtse amateurtoneelgezelschap. De vereniging is opgericht op 25 oktober 1896. Op 16 Juli 1947 is het predikaat “Koninklijke” aan de vereniging verleend. De burgemeester van Dordrecht is beschermheer. De vereniging beschikt over een eigen theater, gelegen in de schil rond de binnenstad, nabij het NS-station. Daar wordt gerepeteerd en zijn de decors, meubelen, rekwisieten etc. opgeslagen. Daar vinden ook de voorstellingen plaats.

Toneelspelen is een vorm van kunst.
Uitgangspunt is de mens te laten zien zoals die werkelijk en wezenlijk is in zijn gedrag ten opzichte van zijn medemens. Het doel van de vereniging is om op een verantwoorde en plezierige wijze bezig te zijn met het beoefenen van deze kunst in al haar facetten en op een zo hoog mogelijk niveau. Dit doel tracht de vereniging te bereiken door allen, die zich aangetrokken voelen tot het toneelspelen en die daarvoor ook aanleg en vaardigheid hebben, de gelegenheid te geven om zich hierin te ontwikkelen en hieraan uiting te geven door middel van repetities, projecten en voorstellingen.

Wat willen wij?
Inter Amicos staat voor kwaliteit van het te spelen repertoire. Inter Amicos stelt hoge eisen aan de combinatie van: spel, regie, decor, licht, geluid, kleding etc. Onze jarenlange ervaring maakt dat we een verantwoorde mix van zowel zware/lichte als klassieke/moderne stukken kunnen spelen. Dit willen wij ook in de toekomst blijven doen. Dit heeft uiteraard consequenties én stelt eisen aan leden, medewerkers en regisseurs. Inter Amicos wil iedereen die van toneelspelen houdt én die daarvoor ook over talent en vaardigheid beschikt de gelegenheid geven om zich te ontwikkelen door mee te spelen tijdens repetities, projecten en voorstellingen.

Wat en wanneer spelen we?
Inter Amicos speelt stukken uit de wereld-toneel literatuur. Uitgangspunt daarbij is dat wij de mens willen laten zien zoals die werkelijk en wezenlijk is in relatie en gedrag tot de medemens. Conclusies laten we aan de toeschouwers over en oplossingen bieden we niet aan. We proberen hooguit ons publiek aan het denken te zetten. Als de beschikbaarheid van regisseurs, spelers en medewerkers het toelaat worden twee producties per jaar uitgevoerd. Eén in het voorjaar en één in het najaar.

Hoe word ik lid?
Toneelspelen is een kunstvorm! Om deze kunst te kunnen beoefenen, op een manier die bij onze doelstelling past, is het wenselijk dat geïnteresseerden beschikken over enige aanleg en vaardigheid op toneel gebied. Eerst vind er een introductiegesprek plaats met één of meerdere leden. In dit gesprek wordt in grote lijnen het doel en de werkwijze van Inter Amicos uiteengezet. Van de belangstellende wordt verwacht dat deze zoveel mogelijk de repetities bijwoont en aan workshops deelneemt. Meedoen aan een productie is een goede gelegenheid om ervaring op te doen en elkaar te leren kennen. 
Na zo’n eerste kennismaking wordt in overleg besloten of lidmaatschap wenselijk is.

Het lidmaatschap begint in de vorm van aspirant-lid. Gedurende een periode bekijkt het aspirant-lid of hij/zij zich thuis voelt bij Inter Amicos en of de wijze van werken aanspreekt. De contributie bedraagt € 12,50 per maand.

Heeft u nog meer vragen? In alle gevallen neem contact via 
info@ia-dordt.nl